> > > >

پروژه ها

طرح سد مخزنی بلوک

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب منطقه ای زنجان مرحله مطالعات: سوم مکان پروژه: زنجان – 2 کیلومتری غرب روستای بلوک و 60 کیلومتری شمال غرب زنجان نوع سد: خاکی با هسته رسی قائم طول تاج سد: 630 متر حجم مفید مخزن: 1/82 میلیون متر مکعب ارتفاع سد از بستر رودخانه: 24 متر

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب