> > > >

نظرسنجی

نظر سنجی از مشتریان

ضمن سپاس از نقطه نظرات شما، لطفا در پاسخگویی به موارد زیر از امتیاز دهی بین اعداد 10 تا 100 استفاده نمائید. چنانچه یکی از موارد پیش فرض عنوان شده در شرح نیازمندی های مشتری در مورد شما موضوعیت ندارد امتیاز صفر قرار دهید و در صورت وجود پارامترهایه دیگری، از قسمت سایر نظرات مشتری استفاده نمائید.

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب