> > > >

امور آبیاری و زهکشی

امور آبیاری و زهکشی

امور آبیاری وزهکشی از بدو تشکیل شرکت(سال 1371 ) با اخذ رتبه از سازمان برنامه بودجه فعالیت خود را آغاز نموده و صد ها پروژه را تاکنون مطالعه و طراحی نموده است

فعالیتها و توانمندی ها

  • بخش مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی این بخش شامل دو گروه تخصصی مطالعات پایه و طرح های توسعه و گروه تخصصی اصلاح وبهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی است که انجام مطالعات مرحله شناخت و اول، مطالعات طرحهای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی ونیز بازنگزی، اصلاح و بهسازی را بعهده دارند. بخش طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی این بخش شامل سه‌گروه تخصصی است که طراحی سازههای آبی(شامل آبگیر، بند‌‌های انحرافی)،طراحی شبکه‌های آبیاری سطحی و کانال‌های آبیاری و طراحی شبکه‌های آبیاری تحت فشار را در حد مطالعات مرحله دوم یا فاز دوم بعهده دارند. بخش مطالعات اجتماعی و بهره برداری این بخش شامل دو گروه تخصصی است که مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز بهره برداری ونگهداری پروژهای آبیاری و زهکشی را بعهده دارند و تا امروز ده‌ها پروژه از پروژه‌های داخل رکت و یا پروژه‌های انجام یافته توسط سایر مشاوران را انجام داده‌اند و انجام مطالعات اجتماعی کلیه پروژه‌های امور آبیاری وزهکشی شرکت را بعهده دارند. بخش مهندسی رودخانه بخش مهندسی رودخانه شامل دو گروهاصلی مطالعات حریم و بستر و مطالعات ساماندهی رودخانه بوده و پروژه‌های محوله را با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب گروه و امور آبیاری و زهکشی انجام می‌دهند. هم‌چنین امور آبیاری و زهکشی شامل دو گروه کاری GIS و نقشه کشی و گروه سازه وبرآورد احجام کار می‌باشد که کلیه خدمات مربوط در این زمینه را در امور آبیاری و زهکشی بعهده دارند.

نمونه ای از طرح های انجام شده

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب