> > > >

امور سدسازی

امور سدسازی

یکی از مهمترین فعالیتهای شرکت مهندسین مشاور فرازآب، مطالعه، طراحی و نظارت بر ساخت انواع سدها میباشد. شرکت مهندسین مشاور فرازآب از ابتدای تاسیس تاکنون حدود 20 سد خاکی را برای تامین آب شرب و بهداشتی و مصارف کشاورزی مطالعه، طراحی و نظارت نموده است.

فعالیتها و توانمندی ها

  • - انجام مطالعات پایه (هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی و ژئوتکنیک) طرح های توسعه منابع آب. - انجام مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر پروژه های سد سازی. - رفتارسنجی سدها. - انجام مطالعات زیست محیطی و مطالعات کیفی آب مخازن سدها. - مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر پروژه های راه و راه آهن. - انجام مطالعات پدافند غیرعامل طرح های توسعه منابع آب.

نمونه ای از طرح های انجام شده

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب